Back

อยากรู้ขั้นตอนการคิดเงินเดือนพนักงานในบริษัทเอกชนต่าง ๆ

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

อยากรู้ขั้นตอนการคิดเงินเดือนพนักงานในบริษัทเอกชนต่าง ๆ ต้องคิดจากอะไรค่ะ wanwan018


ตอบ: การที่จะคิดอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานนั้น ขึ้นอยุ่กับกฏระเบียบและข้อบัคงของแต่ละบริษัทค่ะ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com