Back

อยากทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

อยากทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เช่น ค่าเดินทางไปดูสินค้าตัวอย่างค่ะ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ค่ะ wanwan029Administrator
Administrator
https://yeepou.com