Back

อยากทราบค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหน่อยครับ

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

อยากทราบค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหน่อยครับว่ามีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างครับ…?


ตอบ: +++ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน +++

1. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

1.1 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-

1.2 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 100.-
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

1.3 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาท 5,000.-

2. จดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน 2,000.-

3. จดทะเบียนแก้ไขชื่อห้างหุ้นส่วน 400.-

4. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 400.-

5. จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา 400.-

6. จดทะเบียนหุ้นส่วนเข้าใหม่ คนละ 300.-

7. จดทะเบียนหุ้นส่วนออก คนละ 300.-

8. จดทะเบียนแก้ไขทุน

8.1 จดทะเบียนลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน คนละ 300.-

8.2 จดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน

คิดตามทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่เพิ่มขึ้นรวมกันทุก 100,000 บาท 100.-

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

เพิ่มทุนตั้งแต่ 5,000,000 บาท 5,000.-

9. จดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วน คนละ 300.-

10. จดทะเบียนเปลี่ยนจำพวกหุ้นส่วน คนละ 300.-

11. จดทะเบียนแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ 400.-

12. จดทะเบียนข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ 400.-

13. จดทะเบียนแก้ไขตรา 400.-

14. จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 400.-

15. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน 400.-

16. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี 400.-

17. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี 400.-

18. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานชำระบัญชี 400.-

19. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 400.-

Administrator
Administrator
https://yeepou.com