ตัวอย่าง การ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน การจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่จดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียว โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้น ส่วนไม่จำกัดจำนวน

บริษัทจ่ายค่าเช่าห้องพักให้กับห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.3 ตามมาตราใด

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคลจ่ายค่าเช่าให้กับห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล

การยกเว้นภาษีเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สำหรับผู้มีเงินได้ที่เป็นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง จะได้รับสิทธิยกเว้นด้วยหรือไม่

คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน"

คณะบุคคลกับห้างหุ้นส่วนสามัญ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ข้อแตกต่างระหว่างคณะบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนสามัญ

คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยื่นแบบอะไร

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลยื่นแบบ ภ.ง.ด.50

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี