Back

หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดถือเป็นลูกจ้างหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 29 Average: 5]

หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ค่ะ…?

+++ คำถาม +++

ดิฉันเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดและเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามแต่ผู้เดียว ทำงานโดยมีเงินเดือนประจำตำแหน่ง คือ เป็นผู้จัดการฝ่ายประสานงานและอยู่ภายใต้การสั่งงานเป็นบางเรื่องของผู้จัดการใหญ่ กรณีเช่นนี้ตัวดิฉันถือเป็นลูกจ้างหรือไม่

+++ คำตอบ +++

1) ตามกฎหมายเรื่องห้างหุ้นส่วนจำกัด แบ่งผู้เป็นหุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด กับหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด โดยหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดมีความรับผิดร่วมกับห้างเพียงจำนวนเงินลงหุ้น ส่วนกรณีหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดมีความรับผิดร่วมกับห้างอย่างไม่มีจำกัด และผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทนี้เท่านั้นที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างได้

2) ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างทั้ง 2 ประเภทตามข้อ 1) จะเป็นทั้งหุ้นส่วนและลูกจ้างของห้างไม่ได้ หุ้นส่วนอาจเป็นนายจ้างในนามของห้างได้ แต่ไม่อาจเป็นลูกจ้างของห้างได้

3) กรณีของท่านเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้าง จึงไม่อาจเป็นลูกจ้างของห้างได้ แม้ท่านจะได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งก็ตาม ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นข้อตกลงกันของผู้เป็นหุ้นส่วนAdministrator
Administrator
https://yeepou.com