หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks)

Click to rate this post!
[Total: 96 Average: 5]

หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks) เป็นรูปแบบชนิดเดียวกันกับหุ้นสามัญ เพียงแต่หุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิในการออกเสียงเกี่ยวกับการบริหารของกิจการ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับสิทธิในการชำระเงินทุนคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ

หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks)
หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks)
Scroll to Top