แบบ ภ.พ.20 หาย ชำรุด ต้องทำอย่างไร

แบบคำร้อง/คำขอ กรณีใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) สูญหาย ชำรุด

การออกใบลดหนี้ค่าสินค้าที่ส่งออกกรณีสินค้าชำรุดเสียหาย ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันใด

ออกใบลดหนี้สำหรับสินค้าส่งออกใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ส่งออก

บริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย และบอกกล่าวเลิกจ้างพนักงาน โดยไม่จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ พนักงานฟ้องบริษัทเป็นคดีแรงงานต่อศาลแรงงานกลางๆ มีคำพิพากษาว่า การเลิกจ้างดังกล่าว เป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุอันสมควรและไม่เป็นธรรม ให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหาย ได้แก่ ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ขอทราบว่า เงินได้ต่างๆ รวมทั้งดอกเบี้ยเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช่หรือไม่

ภาระภาษี กรณีพนักงานได้รับค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามคำพิพากษา

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี