Back

หากไม่ทำระบบการบัญชี จะส่งผลเสียต่อบริษัทอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

                  ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในการทำบัญชีควรจะถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสำรองข้อมูลหรือไว้ในดิสก์ที่สา มารถเคลื่อนย้ายได้ คุณจะได้มีที่เก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่งแห่ง มีหลายบริษัทต้องปิดกิจการลงในเวลาอันรวดเร็ว นั่นอาจเป็นเพราะการบริหารจัดการทางการเงินไม่ดี ซึ่งทางบริษัทจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการเงินอย่างสม่ำ เสมอ เพราะการละเลยและไม่ยอมวางแผนการเงินตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น อาจส่งผลทำให้ธุรกิจล้มเหลว แต่หากมีการทำระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้บริษัทเห็นเงินที่กำลังเสียไป และยังหาหนทางแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไปอีกด้วย ความสำคัญของการทำระบบบัญชี ภาพลักษณ์ของระบบการเงินของบริษัท ถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ ความสำเร็จได้ ถือได้ว่าผลตอบ แทนอันคุ้มค่าของการเลือกเป็นเจ้าของกิจการ ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับความรับผิดชอบในการจัดทำระบบบัญชี เพราะระบบบัญชีที่ดีจะทำให้บริษัทสามารถควบคุมกิจการได้ดีขึ้นและมีกำไรมากขึ้นตามมา หากมีระบบบัญชีไม่ดี อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลลามไปยังการดำเนินงานของธุรกิจในอนาคต และยังสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสายตาบุคคลภายนอกอีกด้วย มุมมองทางด้านกฎหมายของการทำบัญชี เจ้าของกิจการอาจจะเคยสงสัยว่า ทำไมต้องทำบัญชี เพราะหลายคนจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับงานจากลูกค้า หรือในส่วนราชการ อาจจะไม่ทราบมาก่อนว่า กิจการเหล่านี้ต้องมีการทำบัญชีหรือทำไปเพื่ออะไร เหตุ ผลที่ต้องทำบัญชี มีมุมมองทางด้านกฎหมายคือ พ.ร.บ. การบัญชี 2543 ได้กำหนดไว้ให้ทำบัญชีและ มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินเพื่อเป็นการส่งต่อกรมพัฒนาฯ ภายในเวลา 5 เดือน หลังจากสิ้นรอบบัญชี และหากบริษัทไม่ทำบัญชีจะทราบได้อย่างไรว่าควรจะเสียภาษีเท่าใด และถูกต้องหรือไม่ เพราะกรมสรรพากรเองก็ได้กำหนดให้ต้องยื่นแบบ ภายใน 150 วัน หลังจากสิ้นงวดบัญชี ในกรณีของกิจการที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิ หากไม่ดำเนินการเรื่องการทำบัญชีจะมีผลอย่างไร ? เพราะหากไม่ทำบัญชี กิจการจะทราบผลการดำเนินการได้อย่างไร หรือเมื่อไม่มีการจัดทำงบการเงิน การจะติดต่อดำเนิน การทางธุรกิจ ก็อาจจะไม่สะดวก ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร โดยธนาคารจะต้องขอดูผลการดำเนินงาน ว่าสมควรจะพิจารณาปล่อยเงินกู้หรือ ไม่  ซึ่งการไม่ดำเนินการจัดทำบัญชี และทำการยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการ ค้าหรือกรมสรรพากร จะทำให้เสียค่าปรับ ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่ยื่นช้าทำให้ต้องเสียค่าปรับค่อนข้างสูง เจ้าของกิจการ ที่อยู่ในบังคับจะต้องจัดทำบัญชีตามกฎ หมาย และสมควรดำเนินการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

Administrator
Administrator
https://yeepou.com