หัก ณที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินกู้

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

หัก ณที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินกู้ ต้องหักเท่าไรค่ะ wanwan010


ตอบ: ดอกเบี้ยเงินกู้ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะ ซึ่งเป็นภาษีที่เสียให้กับท้องที่ค่ะ wanwan012 wanwan012

หัก ณที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินกู้
หัก ณที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินกู้

Scroll to Top