Back

หักภาษี ณ ที่จ่าย!!

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

การหักภาษี ณ ที่จ่าย
-ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ จำนวนเงินที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินจะต้องหักออกจากเงินได้ก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับทุกคราว หรือเป็นจำนวนเงินภาษีที่ผู้จ่ายเงินออกภาษีแทนผู้มีเงินได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนดและนำส่งแล้ว ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ผู้เสียภาษีได้รับ และเป็นเครดิตภาษีของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในการคำนวณภาษีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี

สรุปให้ฟังง่ายๆ ว่า ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่ทางกฏหมายกำหนดให้หักไว้ล่วงหน้าจากเงินได้ที่ได้รับ และสามารถนำไปขอเครดิตเพื่อหักจากยอดภาษีที่ต้องจ่ายจริงในทุกๆ ปี โดยที่ทางผู้จ่ายเงินได้จะมีหลักฐานที่เรียกว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ไว้เป็นหลักฐาน


ตอบ: -หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% สำหรับผู้ที่ได้รับเงินจากดอกเบี้ย, ค่าขนส่ง, ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

– หักภาษี ณ ที่จ่าย 2% สำหรับผู้ที่ได้รับเงินจากค่าโฆษณา

– หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% สำหรับผู้ที่ได้รับเงินจากค่าบริการ, รับจ้างทำของ, รางวัล, ส่วนลด, รับจ้างทำงานให้, ค่าสิทธิ, วิชาชีพอิสระ (อื่นๆ)

– หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% สำหรับผู้ที่ได้รับเงินจากค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่ารถพร้อมคนขับ), ชิงโชคจับฉลาก, นักแสดงสาธารณะ

– หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% สำหรับผู้ที่ได้รับเงินจากเงินปันผล

Administrator
Administrator
https://yeepou.com