การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ มีกี่วิธี การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ ควรมี หลักเกณฑ์ อย่างไร

วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ กิจการซื้อขายสินค้าจะมีการซื้อสินค้ามาเพื่อขายให้เพียงพอและมีการสำรองสินค้าไว้เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีสินค้าพร้อมขายตลอดเวลา

M จะปิดกิจการในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดยพนักงานจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงขอทราบว่า กรณีพนักงานอายุระหว่าง 58 - 59 ปี มีอายุงานเกินกว่า 20 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้ว 15 ปี ไม่สามารถทำงานจนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของ M ได้ เนื่องจาก M ปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานดังกล่าว จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงานเพราะเกษียณอายุ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์หรือไม่

เงินที่ได้รับจากการเลิกจ้าง กรณีปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตัวอย่างและหลักเกณฑ์การออกใบลดหนี้

ตัวอย่างและหลักเกณฑ์การออกใบลดหนี้

เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่หน่วยงานราชการจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอัตรา 2,500 บาท ต่อคนต่อเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พ.ศ. 2547 ผู้ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว จะต้องนำเงินค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ และหน่วยงานราชการผู้จ่ายเงินได้จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หน่วยงานราชการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ภายใต้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง ซึ่งกำหนดจ่ายเป็นอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน โดยข้าราชการผู้นั้นต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีรถยนต์ประจำปี ค่าประกันรถยนต์ ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็นต้น เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายดังกล่าว ข้าราชการที่ได้รับต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งที่ข้าราชการได้รับ เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา ตามประกาศวุฒิสภาซึ่งกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน เงินค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด และต้องหักภาษีด้ ณ ที่จ่ายอย่างไร

เงินค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภาเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัท อ. จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 30 ธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2550 ถึง วันที่ 25 กันยายน 2550 อัตราและราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) อัตราต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหนึ่งหุ้นสามัญ ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ครบกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ขอทราบว่า วิธีการคำนวณเงินได้จากการซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานเพื่อนำไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีหลักเกณฑ์อย่างไร

การคำนวณเงินได้พึงประเมินกรณีใช้ใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี