Back

หลักเกณฑ์เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมการสัมนา (CPD)

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

ตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมการสัมนา (CPD) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาฯ กําหนดอยากทราบว่าสภาฯ ได้ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหรือยัง ?…


ตอบ: ที่ทราบในตอนนนี้คือ สภาฯกําลังอยู่ในระหว่างการยกร่างข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ -*-

Administrator
Administrator
https://yeepou.com