หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice)

Click to rate this post!
[Total: 28 Average: 5]

หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice) คือ มาตรการหรือข้อบังคับ ที่มีผลบังคับใช้เฉพาะธุรกิจบางประเภทที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น เช่น การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับธุรกิจจำพวกจำหน่าย สุรา บุหรี่ เป็นต้น

หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice)
หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice)
Scroll to Top