Back

หลักการของการประกันสังคม

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

                ถึงแม้ว่าในประเทศต่าง ๆ จะมีการเลือกใช้การประกันสังคมที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นัก เป็นเพราะการประกันสังคม ถือได้ว่าเป็นโครงการบริหารทางสังคม ซึ่งอยู่ในรูปแบบระยะยาวอีกระบบหนึ่ง โดยทางรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกคนผู้ที่มีรายได้ ได้มีส่วนช่วยตนเองและครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งรูปแบบจะเป็นการร่วมกันเสี่ยงภัย และคอยช่วยเหลือบำบัดความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะระหว่างผู้ที่มีรายได้ในสังคม ด้วยการออกเงินสมทบเข้ากับกองทุน เรียกว่า กองทุนประกันสังคม  ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ได้ทำการกำหนดหลักการการประกันสังคม ดังนี้ การจัดเก็บเงินสมทบ การประกันสังคม จีการบริหารทางการเงิน โดยเลือกใช้วิธีการจัดเก็บเงินสมทบ ซึ่งปกติแล้วมักจะมาจากการสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งทางรัฐจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบ หรือเงินอุดหนุนอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ก็ได้ การเข้ามามีส่วนร่วมในประกันสังคม ในส่วนของการเข้ามามีส่วนร่วมในประกันสังคมนั้น จะเป็นไปลักษณะของการบังคับ ซึ่งถือได้ว่ามีข้อยกเว้นน้อยมาก เงินสมทบจ่าย ถูกจัดตั้งเป็นกองทุนพิเศษ สำหรับเงินสมทบที่จ่ายส่วนใหญ่ จะถูกจัดตั้งเป็นกองทุนพิเศษ ซึ่งจะต้องนำไปจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน ตามที่ถูกกำหนดไว้ หรือนำไปใช้ในการบริหารเท่านั้น ส่วนเกินของเงินสมทบ สำหรับส่วนเกินของเงินสมทบ จะมีการนำไปใช้ลงทุน เพื่อให้กองทุนมีทรัพย์สินเพิ่มมากยิ่งขึ้น สิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน ในส่วนของสิทธิประโยชน์ทดแทน ของผู้ประกันตนส่วนใหญ่ จะขึ้นอยู่กับการได้จ่ายเงินสมทบ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น โดยจะต้องไม่มีการตรวจสอบความจำเป็น หรือทำการตรวจสอบรายได้แต่อย่างใด อัตราเงินสมทบและอัตราประโยชน์ทดแทน สำหรับอัตราเงินสมทบและอัตราประโยชน์ทดแทนนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีความสัมพันธ์กันกับรายได้ของผู้ประกันตนโดยตรง การประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน ในส่วนของการประกันสังคมในกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน ผู้ประกันตนจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้นมาทั้งหมด ทั้งหมดนี้ก็คือหลักการการประกันสังคม ที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ได้ทำการกำหนดขึ้น เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือหลักการในการยึดมั่น ว่าประกันสังคมจะสามารถช่วยเหลือระหว่างผู้ที่มีรายได้ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากประกันสังคมโดยตรงนั่นเอง

Administrator
Administrator
https://yeepou.com