หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นอย่างไรและถ้าเป็นปี 2546

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

ปี 2545 ถ้าบริษัทจัดทำงบเปรียบเทียบ หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นอย่างไรและถ้าเป็นปี 2546 หน้ารายงานเปรียบเทียบจะมีลักษณะอย่างไร

8)


ตอบ: กรณีตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัทให้จัดทำรายงานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ไม่ต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด เนื่องจากกรมสรรพากรกำหนดให้รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต้องจัดทำเฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
😉

หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นอย่างไรและถ้าเป็นปี 2546
หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นอย่างไรและถ้าเป็นปี 2546
Scroll to Top