หน้าที่และความรับผิดชอบของระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

ฝ่ายการเงินจะเน้นความรับผิดชอบการบริหารในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเงินสด พันธบัตร หุ้น และการลงทุนอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับข้อมูลเป็นจำนวนมากจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กรเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน ส่วนฝ่ายการบัญชีจะทำหน้าที่รับ ผิดชอบในการรักษา และจัดการรายการหลักฐานเกี่ยวกับการเงินขององค์กร อย่างรายการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน การเสื่อมราคา และรายการชำระค่าตอบแทน การทำงานของระบบสารสนเทศ ทางการเงินและบัญชี ฝ่ายบัญชีจะต้องสรุปสถานะทางทรัพย์สินขององค์กรในปัจจุบัน และยังต้องสรุปรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา และยังต้องทำหน้าที่หลักทางการเงินเกี่ยวกับการคาดการณ์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงจำนวนเงินที่จะเข้าสู่กิจการแหล่งที่มาจากการใช้จ่ายมีการจัดการเงินทุนอย่างแหล่งเงินทุน การกู้ การออกพันธบัตรเงินกู้ การออกหุ้น หรือการตรวจสอบงบรายได้และงบกำไรขาดทุนงบดุล การจัดทำรายงานทางการเงินทางการเงิน และบัญชี หน้าที่หลักทางการเงินและบัญชีของระบบการคาดการณ์ทางการเงิน เป็นการแสดงจำนวนเงินที่จะเข้าสู่กิจการ รวมถึงแหล่งที่มาการใช้จ่ายของตัวอย่างการใช้แบบจำลองกระแสเงินสด อย่างการจัดการเงินทุน และแหล่งเงินทุน การกู้ การออกพันธบัตรเงินกู้ การออกหุ้น รวมกิจการ ที่สามารถใช้แบบจำลองทางเลือกต่าง ๆ สำหรับบริหารการเงิน โดยการตรวจ สอบจะเป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือแนวทางที่กำหนด มีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน การปฏิบัติการ,การตรวจ สอบภายนอก โดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ทำให้ผลการตรวจสอบทางการเงินจะได้งบรายได้ งบกำไรขาดทุน และงบดุล แหล่งสารสนเทศทางการเงินและบัญชี จะต้องมีการจัดการเงินสดและหลักทรัพย์โดยมีข้อมูลเงินสดรับและออก ที่ใช้สำหรับการลงทุนกับเงินทุนส่วนเกิน โดยมีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การเก็บเงินสดและงบประมาณการลงทุน มีการประเมินสมรรถนะทางการเงินของธุรกิจ ในปัจจุบันและที่คาดการณ์ และยังมีการวิเคราะห์ทางเลือกทางการเงินของกิจการอย่างการวางแผนการเงิน เพื่อที่จะทำการประเมินสมรรถนะทางการเงินของธุรกิจ ที่อยู่ในปัจจุบันและที่คาดการณ์ การวิเคราะห์ทางเลือกทางการเงินของกิจการ ซึ่งระบบสารสนเทศจะช่วยให้สามารถบันทึกรายละเอียดของลูกค้าได้อย่างง่าย นอกจากนี้ข้อมูลประมวลผลธุรกรรมจะต้องเป็นข้อมูลการคาดการณ์ภายใน จากฝ่ายต่าง ๆ อย่างยอดขาย รายได้ รวมถึงข้อมูลเงินทุน แหล่งเงินทุน การปันผล เงื่อนไข การจ่ายดอกเบี้ย หรือกลุ่มข้อมูลในกลุ่มหลักทรัพย์ ที่มีหลักทรัพย์ที่กิจการทำการถือราคาตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าเงินบาทหรืออัตราดอกเบี้ย ข้อ มูลสภาวะภายนอกอย่างราคาหุ้น อัตราดอกเบี้ย และ ทิศทางของกิจการ รวมถึงแผนกลยุทธ์ การกำหนดแผนการเงิน จะ ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกิจการอีกด้วย

หน้าที่และความรับผิดชอบของระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี
หน้าที่และความรับผิดชอบของระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี
Scroll to Top