Back

หน่วยงานกำกับดูแล หาทางจับมือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

หน่วยงานกำกับดูแล หาทางจับมือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้หารือร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหาแนวทางการร่วมมือเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศ ที่ สช.39/2553 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเข้าใจและจุดยืนในการทำงานร่วมกัน ในระหว่างที่รอผลการพิจารณาจัดทำร่างประกาศขึ้นใหม่แทนฉบับดังกล่าวของสำนักงานกฤษฎีกา โดยมุ่งหวังให้มีการกำกับดูแลวิชาชีพบัญชีร่วมกันตามกรอบอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อความเป็นปึกแผ่นของวิชาชีพ
ผลการหารือของทั้งสามหน่วยงานซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินการเดียวกันที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้ระบบการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจะก่อให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานที่ดีต่อไป สำหรับกรณีประกาศที่ สช. 39/2553 เรื่องการให้ความเห็นชอบของ กลต. ซึ่งมีประเด็นข้อกฎหมายและอยู่ระหว่างรอร่างของกฤษฎีกานั้นสำนักงาน ก.ล.ต. จะชะลอการบังคับใช้ประกาศของสำนักงานว่าด้วยเรื่องการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนดังกล่าวและรอผลการพิจารณายกร่างประกาศใหม่โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี ก็ได้แสดงความเห็นด้วยต่อแนวทางการดำเนินการดังกล่าว เพราะจะช่วยแก้ไขปัญหาและความสับสนที่เกิดขึ้นอย่างมากต่อผู้สอบบัญชี และป้องกันปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าว
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
20 ตุลาคม 2553
ที่มา สภาวิชาชีพบัญชี
Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)


ตอบ: wanwan037 wanwan028

Administrator
Administrator
https://yeepou.com