ส่วนลดค่าบํารุงสมัครเป็นรายสามปี หรือรายห้าปี

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

ในกรณีที่ผมจ่ายค่าบํารุงสมัครเป็นรายสามปี หรือรายห้าปี สภาวิชาชีพบัญชีจะมีส่วนลดให้หรือไม่ ?

++ไม่มีน่ะค่ะ (การที่อนุญาตให้สมาชิกจ่ายค่าบํารุงเป็นรายสามปี หรือรายห้าปีได้นั้น มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ไม่ต้องการจ่าย ชําระค่าบํารุงทุกๆปี)-*-ส่วนลดค่าบํารุงสมัครเป็นรายสามปี หรือรายห้าปี
ส่วนลดค่าบํารุงสมัครเป็นรายสามปี หรือรายห้าปี

Scroll to Top