ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholde’s Equity)

Click to rate this post!
[Total: 268 Average: 5]

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholde’s Equity) หมายถึง ส่วนที่เป็นการลงทุนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นมักอยู่ในรูปของเงินปันผล โดยการบันทึกงบดุลกรณีการขายหุ้นให้กับบุคคลอื่นในราคาที่สูงกว่าราคาพาร์ จะบันทึกเท่ากับราคาพาร์ในรายการทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว และบันทึกส่วนเกินที่ได้รับในรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholde’s Equity)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholde’s Equity)
Scroll to Top