ส่งเสริมการขาย

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ส่งเสริมการขาย ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ wanwan026


ตอบ: ส่งเสริมการขายหรือค่านายหน้า ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ค่ะ และผู้หัก ณ ที่จ่ายต้องนำยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่งสรรพากรค่ะ wanwan023 wanwan008

ส่งเสริมการขาย
ส่งเสริมการขาย

Scroll to Top