สินทรัพย์ ที่เกิดจาก การด้อยค่า

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อได้ว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า กิจการจะสามารถหาราคาที่ถือเป็นหลักฐานสำหรับราคาขายสุทธิของสินทรัพย์จากแหล่งใดได้บ้างคะ


ตอบ: [b]กิจการสามารถหาราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ ได้จาก [/b] wanwan036

1. ราคาตามสัญญาซื้อขายที่เกิดจากการต่อรองอย่างเป็นอิสระ ปรับปรุงด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจำหน่ายสินทรัพย์
2. ถ้าไม่มีราคาตาม 1. ให้ใช้ราคาซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง
3. ถ้าไม่มี 1.และ 2. ให้ประมาณราคาขายสุทธิจากข้อมูลที่ดีที่สุดที่หาได้ ซึ่งคาดว่า กิจการจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

[center]+++++ wanwan013 +++++[/center]
ตอบ: [center] wanwan018 wanwan018[/center]

สินทรัพย์ ที่เกิดจาก การด้อยค่า
สินทรัพย์ ที่เกิดจาก การด้อยค่า
Scroll to Top