สินทรัพย์มูลค่าเริ่มแรก

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

สินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าเริ่มแรกหรือวันที่ได้มาไม่ได้จะทําอย่างไร หากต้องการจะบันทึกเป็น สินทรัพย์ของกิจการ ?

++กรณีหากกิจการต้องการบันทึกสินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าเริ่มแรกหรือวันที่ที่ซื้อสินทรัพย์ไม่ได้ กิจการควรเทียบราคากับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน หรือให้ผู้ประเมินราคาอิสระทําการประเมินราคาแบบต้นทุนทดแทนหรือบริษัททําการประเมินเองตามวิธีหามูลค่าที่จะได้รับคืนจากการ
ใช้สินทรัพย์ถาวรตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยค่าของสินทรัพย์


สินทรัพย์มูลค่าเริ่มแรก
สินทรัพย์มูลค่าเริ่มแรก
Scroll to Top