สินทรัพย์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

[center][b] wanwan016++++ สินทรัพย์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ++++ [/b][/center]

“Intangible Asset” แปลตามตรง ก็คือ สินทรัพย์ไร้สภาพ เป็นสินทรัพย์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
ไม่มีตัวตนให้ลูบคลำจับต้อง แต่มีมูลค่ามหาศาล ได้แก่ Brand Images หรือตราสินค้า ความเชื่อถือของลูกค้า
วัฒนธรรมองค์กร (เครือซิเมนต์ไทย) ลิขสิทธิ์ สูตรลับ เป็นต้น สินทรัพย์ไร้สภาพ สามารถแบ่งออกได้เป็น
7 ประการได้แก่
1. Relationships : สัมพันธภาพ หมายถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตร การสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอก (ได้แก่ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น) ทำให้ได้เรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน Knowledge Sharing ระหว่างกัน
2. Knowledge : ความรู้ หมายถึง การเสาะหาความรู้เพื่อปรับปรุงงานอยู่เสมอ การแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรทำให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวม เป็นการต่อยอดความรู้ซึ่งกันและกัน เกิดการรวมความคิดที่หลากหลาย จะทำให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
3. Leaderships and Communication : ภาวะผู้นำและการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินกิจกรรมขององค์กรได้อย่างชัดเจน ผู้นำต้องสามารถจัดการความรู้ทั้งหมดขององค์กรและถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. Culture and Values : วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร การสั่งสมประสบการณ์ และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมการนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาระบบการทำงานให้มีความพร้อม
สำหรับการแข่งขันตลอดเวลา ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร การนำเสนอความคิดใหม่ ๆ ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่ง ที่สะท้อนให้เป็นการทำงานเป็นทีม เป็นการสร้างโอกาสในการบริหารธุรกิจในอนาคต
5. Reputation and Trust : ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ หลายองค์กรมุ่งเน้นในการสร้างความโดดเด่นของบริษัทจากคู่แข่ง เช่นนโยบายการพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้า ที่คุณภาพดีเลิศ
6. Skill and Competencies : ทักษะและความสามารถ สินทรัพย์ไร้สภาพส่งเสริมให้องค์กรมีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถของบุคลากรที่หลากหลาย เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
7. Process and System : กระบวนการและระบบ กระบวนการคือลำดับขั้นตอนของการทำงาน ส่วนระบบเป็นวิธีการที่นำมาควบคุมกระบวนการให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

[center][b]+++++ wanwan037 +++++[/b][/center]


สินทรัพย์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
สินทรัพย์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
Scroll to Top