สินค้าคงเหลือ

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

สินค้าคงเหลือ ต้องบันทึกยอดรวมภาษีหรือไม่ wanwan029


ตอบ: ไม่ค่ะ ในวันสิ้นงวดบัญชีกิจการที่มีสินค้าคงเหลือ ต้องบันทึกสินค้าคงเหลือด้วยค่ะ ด้วยยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ wanwan012

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ

Scroll to Top