Back

สินค้าคงเหลือมีอะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

    สินค้าคงเหลือมีอะไรบ้าง สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนอย่างหนึ่งซึ่งกิจการมีวัตถุประสงค์ของการถือครองไว้เพื่อขายในกิจกรรมการดำเนิน โดยปกติของธุรกิจ หรือมีวัตถุประสงค์ในอีกลักษณะหนึ่งเพื่อการนำไปใช้ผลิตเป็นสินค้าหรือการบริการนำเสนอต่อลูกค้า ต่อไป อย่างไรก็ตาม เรามาดูกันว่า รายการใดบ้างที่ควรรวมเป็นสินค้าคงเหลือได้บ้าง สินค้าสำเร็จรูป (Finished goods) เป็นสินค้าที่ถือไว้เพื่อการจำหน่ายต่อในการดำเนินงานโดยปกติของธุรกิจ สินค้าประเภทนี้จะได้มาในสภาพที่เสร็จสมบูรณ์และพร้อมที่จะถูกนำไปขายต่อได้ในทันทีโดยปราศจากกระบวนการผลิตต่อ ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ในครัวเรือน รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง สินค้าอุปโภคหรือสินค้าบริโภคทั่วไป เป็นต้น วัตถุดิบคงเหลือ (Raw materials inventory) เป็นสินค้าที่จัดหามาไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อแปรสภาพให้เป็นงานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปต่อไป ตัวอย่าง เช่น หนังสัตว์ พีวีซี เชือก กาว เป็นวัตถุดิบของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตกระเป๋า ผ้า กระดุม ซิป ด้าย เป็นวัตถุดิบของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างของวัตถุดิบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นยังคงรายงานเป็นต้นทุนวัตถุดิบต่อไปจนกว่าจะถูกเบิกไปใช้ในการผลิต งานระหว่างทำคงเหลือ (Raw materials inventory) เป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อแปรสภาพให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อใดจะเรียกว่า สินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น ผ้าที่ตัดเป็นชิ้นตัวเสื้อ แขน ปก เย็บเข้ากันเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เจาะรังดม ติดกระดุมให้เรียบร้อย งานที่ค้างดังกล่าวเป็นงานระหว่างทำของธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ (Finished goods inventory) เป็นสินค้าที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมที่จะขายได้ในทันที ธุรกิจอุตสาหกรรมจะทำการแปรสภาพจากวัตถุดิบเป็นงานระหว่างทำ จากงานระหว่างทำเป็นสินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป โต๊ะ และเก้าอี้สำเร็จรูป เป็นต้น

Administrator
Administrator
https://yeepou.com