Back

สิทธิและหน้าที่สำหรับผู้ฝากขายและผู้รับฝากขาย

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

 สิ่งที่ผู้ฝากขายและผู้รับฝากขายจะต้องทราบ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะรู้เอาไว้ก็คือเรื่องของสิทธิและหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  สิทธิของผู้ฝากขาย มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าฝากขายที่ยังจำหน่ายไม่ได้ มีสิทธิจะเรียกร้องให้ผู้รับฝากขายจัดทำรายงานการขายสินค้าฝากขายแสดงให้ทราบ มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับฝากขายที่ล้มละลายหรือเลิกกิจการต้องทำการชำระบัญชี  ผู้ฝากขายมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับฝากขายส่งคืนสินค้าและเงินที่คงค้างมาให้โดยไม่ต้องรอให้ชำระหนี้บุคคลภายนอกก่อน หน้าที่ของผู้ฝากขาย จะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับผู้รับฝากขาย หากผู้ฝากขายไม่ได้ทำสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยตัวแทน  สิทธิของผู้รับฝากขาย มีสิทธิที่จะได้รับเงินชดใช้สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับสินค้าฝากขายที่ได้จ่ายไป มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการรับฝากขายโดยผู้รับฝากขายจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่านายหน้าซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละของราคาขายสินค้าหรือตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้ขาย มีสิทธิที่จะพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ  ถ้ามีหนี้สูญเกิดขึ้น  ผู้ฝากขายจะต้องภาระหนี้สูญนั้น  มีสิทธิที่จะทำให้คำรับรองคุณภาพของสินค้าตามปกติ  ซึ่งผู้ฝากขายต้องผูกพันในคำรับรองนั้นด้วย มีสิทธิในการค้ำประกันสินค้าที่จำหน่ายในฐานะผู้จำหน่ายสินค้า  ในฐานะตัวแทนการค้าสินค้า  หน้าที่ของผู้รับฝากขาย มีหน้าที่ดูแลรักษาสินค้าด้วยความระมัดระวัง มีหน้าที่เก็บรักษาสินค้าที่รับฝากขายแยกต่างหากจากสินทรัพย์ของตนเองเพื่อให้ทราบว่าสินทรัพย์ใดเป็นของผู้ฝากขาย มีหน้าที่ขายสินค้าตามราคาและเงื่อนไขที่ผู้ฝากขายเป็นผู้กำหนด มีหน้าที่จัดทำรายงานการขายเพื่อแสดงให้ผู้ฝากขายได้ทราบเกี่ยวกับรายการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ฝากขายเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งหรือเมื่อขายสินค้าได้ มีหน้าที่ส่งเงินค่าขายให้ผู้ฝากขายหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่านายหน้าแล้ว มีหน้าที่ติดตามเก็บเงินจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com