Back

สิทธิสงเคราะห์บุตร

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

“สปส.อุ้มคลอดบุตร พร้อมแบ่งภาระสงเคราะห์บุตร”

+++สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แนะผู้ประกันตนยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรแล้ว อย่าลืมยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรด้วย แจงวิธีปฏิบัติรับประโยชน์ทดแทนได้สะดวก ถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้นสำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตนสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ผู้มีสิทธิจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันคลอด ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เหมาจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง โดยอัตราดังกล่าวครอบคลุมถึงค่าตรวจและค่ารับฝากครรภ์ ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่าทำคลอด ค่ากินอยู่และค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล ค่าบริบาลและรักษาพยาบาลทารกแรกเกิด ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วยและค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยผู้ประกันตนจะสามารถ เบิกค่าคลอดบุตรได้คนละ 2 ครั้ง รวมกันแล้วไม่เกิน 4 ครั้ง ซึ่งขอแนะนำให้ใช้สิทธิของฝ่ายหญิงก่อน เพราะนอกจากจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมายจ่าย 13,000 บาทแล้ว ยังได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีก 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน แต่ถ้าเป็นผู้ประกันตนชายเป็นผู้ใช้สิทธิจะได้รับเฉพาะเงินค่าคลอดบุตร 13,000 บาทเท่านั้น +++สำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้ใช้สิทธิให้ครบ 2 ครั้งไปก่อน เมื่อครบสิทธิแล้วหากมีการตั้งครรภ์ในครั้งต่อไปจึงให้ใช้สิทธิเบิกของฝ่ายชายอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรแล้วขอแนะนำให้ผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร โดยจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน และหากใช้สิทธิของผู้ประกันตนหญิงจะต้องยื่นแบบ สปส.2-01 พร้อมแนบหลักฐานประกอบได้แก่ สำเนาสูติบัตรของบุตร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน หากใช้สิทธิผู้ประกันตนชาย จะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยจะต้องแนบหลักฐานข้างต้นเหมือนกับการใช้สิทธิของผู้ประกันตนหญิง และต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมคือ สำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองบุตร (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส) ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่าวได้คราวละไม่เกิน 2 คน มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ติดต่อระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงหรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด
ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.thRelated Posts via


ตอบ: “ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน”

(1)การเรียกเก็บเงินสมทบ
(2)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(3)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต
(4)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

Administrator
Administrator
https://yeepou.com