สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนกองทุนรวมหุ้น

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

ถ้าเราจะลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเราจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไรบ้างครับ…?


ตอบ: +++ สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว +++

> สิทธิประโยชน์ทางภาษี < 1. ผู้ลงทุนสามารถนำจำนวนเงินลงทุนในกองทุน LTF ไปหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ทั้งปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 2. เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน LTF ที่ถือครองมาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฎิทิน นับตามหลักเข้าก่อน - ออกก่อน ( FIFO ) หรือเมื่อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจำนวน หรือเมื่อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนกองทุนรวมหุ้น
สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนกองทุนรวมหุ้น

Scroll to Top