สิทธิที่ได้จากการจ่ายประกันสังคม

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

จ่ายค่าประกันสังคมแล้วได้อะไร wanwan033


ตอบ: -สิทธิการรักษาพยาบาล
-สิทธิการเลี้ยงดูบุตร
-สิทธิกรณีชราภาพ
-สิทธิบำเหน็จ,บำนาญ ฯลฯ

[center]+++++ wanwan016 wanwan016 +++++[/center]
ตอบ: wanwan016 wanwan016

[u]กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ[/u]
ท่านสามารถเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลที่ท่านเลือก แต่ถ้าฉุกเฉินจริงๆ ท่านเข้าโรงพยาบาลใดก็ได้แต่ไม่เกิน 3 วันเท่านั้น นอกจากนั้นท่านจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กึ่งหนึ่งของค่าจ้างตามวันที่หยุดจริงแต่ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง

[u]กรณีทันตกรรม[/u] (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟันเทียม)
ท่านมีสิทธิเข้ารับการบริการ ณ สถานพยาบาลใดก็ได้โดยสามารถขอเบิกได้ในจำนวนไม่เกิน 250 บาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 500 บาท

[u]กรณีถูกเลิกจ้าง[/u]
จะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าจ้าง

[u]กรณีสมัครใจลาออก[/u]
จะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง

[u]กรณีคลอดบุตร[/u]
รับ 12,000 บาท/ครั้ง

[u]กรณีสงเคราะห์บุตร[/u]
เหมาจ่ายเดือนละ 350 บาท/คน ทั้งนี้ต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 1 ปี

[u]กรณีชราภาพ[/u]
เมื่ออายุ 55 ปี และเลิกส่งประกันสังคมแล้ว ให้ไปขอรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญจากสำนักงานประกันสังคม

[b]อยากได้มั่งจัง :)[/b]
ตอบ: [center] wanwan032 wanwan032[/center]

สิทธิที่ได้จากการจ่ายประกันสังคม
สิทธิที่ได้จากการจ่ายประกันสังคม

Scroll to Top