วิธี เสีย อากรแสตมป์ สำหรับการ ทำ ตราสาร

ในกรณีแสตมป์ปิดทับ คือการได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ทับกระดาษก่อนกระทำหรือใน ทันทีที่ทำตราสารเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้ขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว หรือ

บริษัทประกอบกิจการผลิตสินค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ปลาปรุงรสตากแห้ง วิธีการผลิตนำเนื้อปลาหมักกับเครื่องปรุงแล้วตากแห้ง ต่อจากนั้นบรรจุกล่องมีป้ายบอกยี่ห้อ สำหรับการขายต่างประเทศและบรรจุถุงพลาสติกปิดผนึกยี่ห้อปลาสามรสขายในประเทศ ปลาสวรรค์วิธีการผลิตนำเนื้อปลาที่ผ่านเครื่องบีบน้ำแล้วมาปรุงรสและคลุกเกล็ดขนมปังป่น บรรจุกล่องแช่แข็ง ขายทั้งในและต่างประเทศ และปลาชูริมิ วิธีการผลิตนำเนื้อปลาที่ผ่านเครื่องบีบน้ำแล้วผสมน้ำตาลกับเคมี นำแช่แข็งบรรจุกล่องขายต่างประเทศ เมื่อบริษัทขายสินค้าดังกล่าว ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ขายปลาปรุงรสต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทประกอบกิจการผลิตแกนเหล็ก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า จำหน่ายเป็นการทั่วไป โดยการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ปั้มเหล็ก เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามขนาดและรูปแบบต่างๆ แต่เนื่องจากลูกค้าบางรายต้องการชิ้นงานในรูปแบบเฉพาะ บริษัทจึงต้องผลิตแม่พิมพ์เพื่อปั้มชิ้นงานตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้วัสดุอุปกรณ์แม่พิมพ์ที่ประกอบขึ้นสำหรับการปั้มแกนเหล็กหรือเพื่อขึ้นรูปแกนเหล็กให้แก่ลูกค้าตามแบบที่ลูกค้ากำหนดโดยใช้วัสดุอุปกรณ์แม่พิมพ์ของบริษัท บริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

ผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้ากำหนดความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า

วิธี เสีย อากรแสตมป์ สำหรับการ ทำ ตราสาร

วิธีการเสียอากรแสตมป์สำหรับการทำตราสาร เรียกว่า “ปิดแสตมป์บริบูรณ์” ซึ่งหมายความว่า

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าหรือขายอัญมณี ตามข้อ 3 ของประกาศอธิบดีฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการนำเข้าหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็นเครื่องประดับหรือของใช้ใดๆ และการนำเข้าหรือการขายทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ซื้อสินค้าอัญมณี ทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม จากผู้ประกอบการซึ่งมีรายรับไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และขายสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามข้อ 3 ของประกาศอธิบดีฯ ดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศอธิบดีฯ ดังกล่าวหรือไม่

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายอัญมณี ทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม

รับเหมาก่อสร้างในเขตปลอดอากรเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 และร้อยละ 0 สำหรับการนำวัสดุก่อสร้างเข้าไปในเขตปลอดอากร

รับเหมาก่อสร้างในเขตปลอดอากรเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 และร้อยละ 0 สำหรับการนำวัสดุก่อสร้างเข้าไปในเขตปลอดอากร

บริษัท ท. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นบริษัทร่วม 2 แห่งที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่ง ซึ่งงบการเงินรวมของบริษัทต้องใช้ตัวเลขของงบการเงินบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่งมารวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินบริษัท และจ่ายส่วนเพิ่มของค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีที่บริษัทออกแทนบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เนื่องจากต้องการเปลี่ยนสำนักงานตรวจสอบบัญชีให้เป็นสำนักงานเดียวกัน บริษัทสามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

รายจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทร่วม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี