Back

สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินสมทบโดยการหักบัญชีได้ไหมค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มทางเลือกในการชำระเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ได้รับความสะดวกสบายในการชำระเงินสมทบมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานฯได้กำหนดจัดให้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงการให้บริการรับรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตร 40 โดยหักบัญชีเงินฝากของธนาคารฯระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถขอรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกาย 2555 เป็นต้นไป โดยติดต่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกแห่งทั่วประเทศที่สะดวกค่ะAdministrator
Administrator
https://yeepou.com