สามีมีเงินได้จากเงินเดือนและภริยามีเงินได้จากการค้าขาย สามีหรือภริยามีหน้าที่ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 กรณีสามีมีเงินได้จากเงินเดือนและภริยามีเงินได้จากการค้าขาย

สามีภริยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส บิดาจะนำบุตรมาหักลดหย่อนได้หรือไม่

การหักลดหย่อนบุตร กรณีผู้มีเงินได้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภริยา

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี