ฐานภาษี คืออะไร อัตราภาษี คืออะไร และ สัมพันธ์ กัน อย่างไร

สิ่งที่เป็นเงื่อนไขให้บุคคลต้องเสียภาษี หรือสิ่งที่เป็นมูลเหตุให้บุคคลต้องเสียภาษีโดยกานำไปคูณกับอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด แต่เราต้องทราบก่อนว่า

บริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้บริการแก่บริษัท U นิติบุคคลในฝรั่งเศส โดยดำเนินการเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด เตรียมรายงานค่าใช้จ่ายประจำและรายงานค่าใช้จ่ายสุดท้ายสำหรับการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย จัดหาสถานที่และประสานงานจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น การจัดหายานพาหนะ การจัดให้มีสถานที่สำนักงาน อำนวยความสะดวกด้านเครื่องมือสื่อสาร การจองโรงแรม จัดหาอาหารและการเช่าอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับบุคลากร โดยเป็นผู้จัดหาคัดเลือกตัวแสดงและจัดการเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับข้อผูกพันการจ้าง ระเบียบวินัย ค่าจ้าง และเงินเดือนให้เป็นไปตามรายละเอียดงานและความสัมพันธ์แรงงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่อยู่ในไทย และให้คำแนะนำช่วยเหลือในทุกเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร การขออนุญาตของภาครัฐบาล การขอใบอนุญาตสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำหรับการผลิตและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับการผลิตภาพยนตร์ในไทย นอกจากนี้ ได้ช่วยเหลือบริษัท U ให้ดำเนินการและปฏิบัติการผลิตถ่ายทำฉากภาพยนตร์แบบวันต่อวัน รวมทั้งส่งฟิล์มภาพยนตร์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่บริษัท U บริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าใด

การให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7

บริษัทจัดแข่งขันกอล์ฟ โดยมีนักกอล์ฟชั้นแนวหน้าของโลกเข้ามาร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สนามกอล์ฟ และดึงดูดให้มีผู้สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกในอนาคต โดยว่าจ้าง บริษัท M. นิติบุคคลตามกฎหมายอเมริกาเป็นผู้จัดหาผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้สนับสนุนการแข่งขัน และจัดหาเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทั้งหมด รวมทั้งการจำหน่ายตั๋วเข้าชม ส่วนบริษัทมีหน้าที่ปรับปรุงและจัดเตรียมความพร้อมของสนาม ซึ่งบริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึกในระหว่างการแข่งขัน จะมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีว่าจ้างนิติบุคคลในต่างประเทศจัดการแข่งขันกอล์ฟในไทย

บริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในไทยจ่ายเงินให้นาย A ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในนิวซีแลนด์ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท นาย A เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีความสัมพันธ์กับลูกค้าในต่างประเทศของบริษัท แต่ไม่มีอำนาจในการสั่งการและดำเนินการใด ๆ ในบริษัททั้งสิ้น นาย A ได้รับเงินจากการประชุมที่บริษัทจัดขึ้นเป็นคราวๆ ซึ่งมีการประชุมปีละ 4 ครั้ง โดยรวมระยะเวลาที่นาย A เข้ามาในไทยในปีภาษีไม่เกิน 180 วัน นาย A มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินได้เนื่องจากหน้าที่งานในไทยต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) ดำเนินการบริหารจัดการทางการเงินในลักษณะคล้ายกับธนาคารพาณิชย์เฉพาะบริษัทในเครือ (มีบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือถือหุ้นไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 50) หรือบริษัทที่มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่างกัน (มีบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือถือหุ้นไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 20 โดยเป็นศูนย์กลางการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศ และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการบริหารจัดการสภาพคล่อง มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นศูนย์บริหารเงินจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

ศูนย์บริหารเงินต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ

บริษัท บ. ให้บริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริษัท บ. โดยบริษัท บ. เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการโฆษณาหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิต ณ โรงงานของบริษัทในเครือหลายแห่งจะถัวเฉลี่ยค่าโฆษณา ตามยอดขายของแต่ละบริษัทในเครือและแต่ละผลิตภัณฑ์ และเรียกเก็บจากบริษัทในเครือทั้งที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มและมิได้มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม บริษัทในเครือมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่

ภาระภาษี กรณีจ่ายค่าโฆษณาสินค้าร่วมกันกับบริษัทในเครือ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี