ใคร เป็นคน เสียค่า อากรแสตมป์ ค่าปรับ อากรแสตมป์ วิธีการเสีย อากรแสตมป์ อากรแสตมป์ สัญญาจ้าง

บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ

หากสัญญาจ้างไม่ทราบจำนวนสินจ้าง ให้ใช้ราคาใดในการเสียอากรแสตมป์

วิธีการเสียอากร กรณีสัญญาจ้างที่ไม่ทราบจำนวนสินจ้าง

ดอกเบี้ยตามสัญญาจ้างไม่ใช่ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้รวมเป็นฐานภาษี

ดอกเบี้ยตามสัญญาจ้างไม่ใช่ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้รวมเป็นฐานภาษี

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี