Back

สัญญาการเช่ารถระบุว่าไม่รวมภาษีต่าง ๆ

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

สัญญาการเช่ารถระบุว่าไม่รวมภาษีต่าง ๆ หมายถึงภาษีอะไรบ้าง wanwan037


ตอบ: ภาษีป้าย ภาษีสรรพสามิต ภาษีขนส่ง เป็นต้นค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com