สมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้หรือไม่ เพราะทราบว่าอัตราค่าบํารุงสมาชิกประเภทสมทบถูกกว่าสมาชิกสามัญ ? …

+++ไม่ได้ค่ะ ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทสามัญเท่านั้น เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวส.(ด้านการบัญชี) ระดับอนุปริญญา หรือ ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีเทานั้นจึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้สมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้หรือไม่
สมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้หรือไม่

Scroll to Top