สภาวิชาชีพบัญชีตั้งอยู่ที่ไหน ?

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

สภาวิชาชีพบัญชีตั้งอยู่ที่ไหน ? ค่ะ


ตอบ: ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีมีที่ทําการชั่วคราวตั้งอยู่ที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
เลขที่ 441/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 ค่ะ

สภาวิชาชีพบัญชีตั้งอยู่ที่ไหน ?
สภาวิชาชีพบัญชีตั้งอยู่ที่ไหน ?

Scroll to Top