Back

สถาบันวิชาชีพบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

 

          สภาวิชาชีพบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้


กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในระดับมาตรฐานสากล


กำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามาตรฐานวิชาชีพ และตามที่กฏหมายกำหนด


พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ การฝึกอบรมรวมถึงให้คำปรึกษาหรือออกแนวปฏิบัติให้มีความชัดเจน


ร่วมมือและประสานงานกับองค์การต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์


ผลักดันให้เกิดการพัฒนา และใช้ประโยชน์รายงานทางการเงิน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส


เสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ เพื่อผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีวิชาชีพบัญชี


 

สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

Administrator
Administrator
https://yeepou.com