Back

สถานที่รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

สถานที่รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่ไหน 8)


ตอบ: ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่น ณ. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่สำนักงานแห่งใหญ่ของห้างฯ นั้นตั้งอยู่ เช่น ห้างหุ้นส่วนมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก็ให้ยื่น ณ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่งทั้ง 8 แห่ง หรือหากว่าสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นก็ให้ยื่น ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ที่สำนักงานแห่งใหญ่ของห้างฯนั้นตั้งอยู่

8) 8) 8)

Administrator
Administrator
https://yeepou.com