Back

วิธี บริจาคสินค้า ให้มูลนิธิ ทำอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]
1. ควรจัดทำเอกสารประกอบรายการวัสดุที่บริจาค โดยอาจจัดทำเป็นใบเสนอให้กรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติ โดยระบุวัตถุประสงค์ที่จะช่วยผู้ประสบภัย พร้อมทั้งแจกรายละเอียดวัสดุทั้งชื่อ ชนิด ปริมาณ และราคาทุนที่ซื้อมา ( หากสามารถแนบสำเนาใบกำกับภาษีซื้อได้ตามรายละเอียดที่บริจาคยิ่งดี เพื่อมิให้มีปัญหาในการนำส่งภาษีขาย หากอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. จะต้องนำส่งภาษีขายในส่วนที่ได้มีการบริจาคด้วยครับ เพียงแต่ฐานภาษีขายให้ใช้ราคาตลาด ณ วันที่บริจาคครับ หรือถ้าไม่สามารถหาได้ก็ควรระบุเท่ากับฐานภาษีซื้อที่เราได้ซื้อมา ดังนั้นหากมีการจัดทำรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารได้ตาม ข้อ 1. ก็เรียบร้อยครับ

3. บริษัทฯ ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีขาย แต่ต้องนำส่งภาษีขายครับ กล่าวคือ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำใบกำกับภาษี โดยใช้หลักฐานประกอบการรับ – จ่ายสินค้าหรือหลักฐานการส่งมอบสินค้าออกจากสต๊อคเป็นหลักฐานในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542 ข้อ 2.

Administrator
Administrator
https://yeepou.com