วิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินค้าคงเหลือต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method)

Click to rate this post!
[Total: 43 Average: 5]

วิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินค้าคงเหลือต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) หมายถึง การบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าที่เกิดขึ้นตลอดปีการดำเนินงาน โดยบันทึกทั้งรายการขายสินค้าและการรับส่งคืน ดังนั้นยอดคงเหลือในบัญชีสินค้าคงเหลือ คือ สินค้าที่ยังเหลืออยู่และยังมิได้ขายซึ่งวิธีการบันทึกสินค้าคงเหลือแบบนี้มีข้อดีตรงที่ ทำให้สามารถทราบยอดคงเหลือของสินค้าได้ตลอดเวลา

วิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินค้าคงเหลือต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method)
วิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินค้าคงเหลือต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method)
Scroll to Top