วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

[center][b]วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด[/b] wanwan033[/center]

ตามระบบบัญชีวิธีนี้จะมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือเมื่อวันสิ้นงวดและคำนวณต้นทุนขาย บัญชีสินค้าจะแสดงตามยอดสินค้าคงเหลือยกมาต้นปี เมื่อมีรายการซื้อสินค้า ค่าขนส่งเข้า ส่งคืนสินค้า ส่วนลดรับ รับคืนสินค้า ขายสินค้า จะบันทึกตามบัญชีที่เกิดรายการ ไม่มีการบันทึกบัญชีสินค้าในระหว่างงวด บัญชีสินค้าจังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันสิ้นงวด เมื่อขายไม่มีการบันทึกต้นทุนขาย บัญชีต้นทุนขายจะเป็นบันทึกวันสิ้นงวดเท่านั้น ในวันสิ้นงวดจะมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือตามจริงและนำมูลค่าที่ได้จากการตรวจนับไปบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวด ซึ่งมูลค่าที่ได้จากการตรวจนับคำนวณได้จาก จำนวนสินค้าที่ตรวจนับได้คุณกับต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าและจะคำนวณต้นทุนขายซึ่งการคำนวณต้นทุนขายได้จากสินค้าคงเหลือต้นงวดบวกซื้อเป็นสินค้าที่มีเพื่อขายหักสินค้าปลายงวดจะได้ต้นทุนขาย

[b]แหล่งอ้างอิง :[/b] หนังสือการบัญชีชั้นกลาง 1 ( ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์ )

[center]+++++ wanwan037 +++++[/center]วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด
วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด

Scroll to Top