Back

วิธีถัวเฉลี่ย คือ (Average)

Click to rate this post!
[Total: 37 Average: 5]

วิธีถัวเฉลี่ย (Average) เป็นวิธีตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน โดยใช้หลักการต้นทุนสินค้าคงเหลือ คือการถัวเฉลี่ยต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ในการแปลงสภาพและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้าคงเหลือนั้นๆ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com