Back

วิธีการ ทํางบการเงิน

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

วิธีการ ทํางบการเงิน มีขั้นตอนทำยังไงครับ


ตอบ: วิธีการปิดงบการเงินถ้าจะถามเป็นขั้นตอน อันนั้นมันอาจจะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวนะค่ะ แต่พอสรุปได้ดังนี้ค่ะ
1.บันทึกบัญชี รับ-จ่าย ประจำวัน
2.สรุปยอดประจำเดือน(ทำทุกๆ เดือน เหมือนกัน)
3.สิ้นปี ปรับปรุงยอดค้างต่างๆ เช่นรายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต่างๆ
4.ปิดบัญชีข้างต้น โดยรวมยอดทั้งด้านเดบิตและเครดิต
5.นำรายได้หักค่าใช้จ่าย จะได้กำไรสุทธิทางบัญชี
***ดูยอดรายการปรับปรุง(ถ้ามี)ให้บวกกลับหรือหักออก***
6.นำกำไรสุทธิทางภาษีมาคูณอัตราภาษี
7.บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามคำตอบข้อ 6
8.ปิดบัญชีรายได้เข้ากำไรขาดทุน
9.ปิดบัญชีค่าใช้จ่าย(รวมภาษีเงินได้นิติที่บันทึกไว้)เข้ากำไรขาดทุน
10.ปิดผลกำไร(ขาดทุน) เข้ากำไร(ขาดทุน)สะสม
ลองดูนะค่ะแต่ถ้าจะให้ชัวร์ ลองปรึกษา สนงบัญชีดูค่ะ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com