วิธีการบัญชีการร่วมค้า โดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้า แยกต่างหาก

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

วิธีการบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก

สาระสำคัญ

การบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก เป็นวิธีที่มีการเปิดสมุดบัญชี

ของกิจการร่วมค้าขึ้นชุดหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อทำการจดบันทึกรายการค้าของกิจการร่วมค้า ซึ่งการจัดทำบัญชีของกิจการร่วมค้าจะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเช่นเดียวกับกิจการค้าทั่ว ๆ ไป โดยจะมีบัญชีกำไรขาดทุนเป็นบัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ส่วนผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะเปิดบัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหรือบัญชีร่วมค้า เพื่อบันทึกรายการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น บัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหรือบัญชีร่วมค้าที่ผู้ร่วมค้าแต่ละคนเปิดขึ้นจะมีรายการที่ไม่เหมือนกัน

วิธีการบัญชีร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหากจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีการดำเนินการร่วมค้าเสร็จสิ้น ผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะได้รับคืนเงินรวมถึงส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุน และกรณีการดำเนินการร่วมค้าไม่เสร็จสิ้น ผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะยังไม่ได้รับคืนเงิน แต่ผู้ร่วมค้าจะทราบส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนก่อนกิจการจะเสร็จสิ้น

3.1 หลักการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก

3.2 การบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก กรณีการดำเนินการร่วมค้าเสร็จสิ้น

3.3 การบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก กรณีการดำเนินการร่วมค้าไม่เสร็จสิ้น


ตอบ: [center][b]wanwan031++++++++++++ wanwan033[/b][/center]

วิธีการบัญชีการร่วมค้า โดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้า แยกต่างหาก
วิธีการบัญชีการร่วมค้า โดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้า แยกต่างหาก

Scroll to Top