Back

วัดพระแก้ว

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 09.00 – 18.00
ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ตามประวัติเล่าว่าเมื่อ พ.ศ. 1897 ในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่นั้น ฟ้าได้ผ่าเจดีย์ร้างองค์หนึ่ง และได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ภายในเจดีย์ ต่อมารักกะเทาะออกจึงได้พบว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียวสร้างด้วยหยก คือพระแก้วมรกตนั่นเอง
ปัจจุบันชาวเชียงรายได้สร้างพระแก้วมรกตองค์ใหม่ขึ้นแทน เรียกว่าพระหยกเชียงราย หรือ พระพุทธรัตนากรนวุติวัสสานุสรณ์มงคล ซึ่งสร้างขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา ภายในวัดซีกกำแพงด้านทิศใต้ มีพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสนแก้ว ลักษณะเป็นอาคารทรงล้านนาประยุกต์สองชั้น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา รวบรวมจัดแสดงศิลปวัตถุที่สำคัญของวัด และสิ่งของที่มีผู้นำมาถวาย เช่น พระพุทธรูป พระธาตุ เครื่องใช้เกี่ยวกับศาสนาของล้านนา เช่น เครื่องบูชา ฉัตร ตุง เครื่องเขิน เป็นต้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
โทร. 0 5371 1385 หรือ www.watphrakaew-chiangrai.com
ที่มา บทความและรูปภาพ : ททท.
Related Posts via Categoriesสถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี (ศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิ (1)หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ (1)ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น (1)สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง (1)สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย (1)


ตอบ: [center] wanwan006 wanwan007[/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com