Back

ลูกหนี้อื่นๆ คือ (Receivable Others)

Click to rate this post!
[Total: 25 Average: 5]

ลูกหนี้อื่นๆ (Receivable Others) หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการทำรายการประเภทอื่นๆที่มีลักษณะแตกต่างนอกเหนือจากการขายสินค้าหรือบริการของกิจการ เช่น เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน รายได้ค้างรับ สิทธิเรียกร้องจากประกันภัยประเภทต่างๆเป็นต้น

Administrator
Administrator
https://yeepou.com