Back

ลูกหนี้คงเหลือไม่ตรงกับงบดุล

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

ลูกหนี้คงเหลือไม่ตรงกับงบดุล ต้องปรับปรุงอย่างไรค่ะ


ตอบ: ลูกหนี้การค้าต้องบันทึกตามความเป็นจริงค่ะ.

Administrator
Administrator
https://yeepou.com