ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไรค่ะ

กรณีได้หัก ภาษีเงิสนได้ ณ ที่จ่าย ไว้แล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แต่มิได้นำส่ง ผู้จ่ายเงินได้ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Scroll to Top