ลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

++++ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม ++++

1. จะต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับจากกระบวนการผลิตเดียวกัน มีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน

2. สัดส่วนที่ได้รับของผลผลิตแต่ละชนิด ในการผลิตแต่ละงวด แต่ละครั้ง ค่อนข้างคงที่

3. ผลผลิตที่ได้รับมีมูลค่าใกล้เคียงกัน

4. ผลผลิตที่ได้รับเป็นไปตามเป้าหมายที่กิจการคาดการณ์ไว้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม

Scroll to Top